English

Վերիշագինա դաս. էջ 95 «Primary schools in England» կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։ Անգլիական դպրոցները ինչ՞ով են նման մեր դպրոցին, ինչ՞ով են տարբեր, ներկայացրո՛ւ։

Անծանոթ բառեր

primary-կրտսեր

age-տարիք

parents-ծնողներ

need-անհրաժեշտություն

floor-հատակ

fairy-tale-հեքիաթ

outdoor-դրսում

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They laughed a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She will come to us tomorrow. (to come)
 3. You are always counting well. (to count)
 4. We sang a lot yesterday. (to sing)
 5. They are working much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they will go to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important, spend, learn, famous, outdoor.

  Today is a very important day.
  I went to the store and spent a lot of money.
  Learning English is very exciting.
  He is very famous.
  Lessons are given in outdoor.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s